TV& VIDEO

hoàn thành

Hà Nội: Khẩn trương xây dựng đường dẫn nước mới

Hà Nội: Khẩn trương xây dựng đường dẫn nước mới

Phải khẩn trương tiến hành công tác lập dự án đầu tư tuyến đường ống nước mới số 2, đảm bảo việc khởi công được thực hiện ngay trong tháng 8 năm nay.