TV& VIDEO

học viên Việt Nam

Giáo dục – điểm sáng hợp tác Việt Nam - Singapore

Giáo dục – điểm sáng hợp tác Việt Nam - Singapore

Bên cạnh những kết quả nổi bật về đầu tư, thương mại, hợp tác giáo dục là một điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore.