TV& VIDEO

Hội đồng Khoa học

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VTV.vn - Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Phát triển nhanh, bền vững" đã diễn ra.