TV& VIDEO

Huyền Quang

Ý nghĩa hình tượng Xi Vẫn trong văn hóa Việt

Ý nghĩa hình tượng Xi Vẫn trong văn hóa Việt

“Xi Vẫn” là con vật như thế nào? Chúng có xuất xứ từ đâu và ý nghĩa biểu tượng của chúng ra sao?