TV& VIDEO

Huỳnh Đảm

Ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

 Tại Hội nghị Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6 hiệp thương, cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã được nhất trí tuyệt đối giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.