TV& VIDEO

kế toán tài chính

4 năm tới, thừa 13.000 sinh viên tài chính - ngân hàng?

4 năm tới, thừa 13.000 sinh viên tài chính - ngân hàng?

Theo con số do Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính vừa công bố, trong vòng 4 năm tới, số sinh viên tài chính - ngân hàng không xin được việc sẽ là khoảng 13.000 người.