TV& VIDEO

kém phát triển

Khối Pháp ngữ tăng cường hợp tác để phát triển

Khối Pháp ngữ tăng cường hợp tác để phát triển

Đây là nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn khu vực về hợp tác kinh tế Pháp ngữ vừa diễn ra tại Hà Nội.