TV& VIDEO

khắc phục hạn chế

Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý việc tổ chức lớp dự nguồn cần có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, xây dựng chương trình hiệu quả, đúng tính chất, yêu cầu về bồi dưỡng cán bộ cao cấp.