TV& VIDEO

khách địa

Giảm giá nhiều dịch vụ vận tải từ 1/8

Giảm giá nhiều dịch vụ vận tải từ 1/8

 Bắt đầu từ ngày 1/8 tới, nhiều dịch vụ vận tải sẽ thực hiện giảm giá để chung tay tháo gỡ khó khăn cho sản xuất.