TV& VIDEO

khánh thuốc

Bộ Y tế cam kết phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam

Bộ Y tế cam kết phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam

VTV.vn - Bộ Y tế vừa đưa ra những cam kết mạnh mẽ trong việc phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam.