TV& VIDEO

khoa mắt

Chọn kính cho người bị cận thị

Chọn kính cho người bị cận thị

Với những người bị tật khúc xạ, cụ thể là cận thị thường gặp những vấn đề liên quan đến việc tăng số hoặc chọn kính.