TV& VIDEO

khoa thi

Trình hồ sơ Châu bản triều Nguyễn lên UNESCO

Trình hồ sơ Châu bản triều Nguyễn lên UNESCO

Theo các chuyên gia, kho tàng Châu bản triều Nguyễn đang nằm tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, có nhiều triển vọng để được công nhận danh hiệu Di sản Tư liệu thế giới của UNESCO.