TV& VIDEO

khoán sản

VTV hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Đài THQG Lào

VTV hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Đài THQG Lào

 Ngày 23/5/2013, tại nước CHDCND Lào, Đài THVN đã tổ chức Lễ Tổng kết dự án Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Đài TH Quốc gia Lào.