TV& VIDEO

khoảng cách lương

Anh yêu cầu các công ty công khai khoảng cách lương giữa hai giới

Anh yêu cầu các công ty công khai khoảng cách lương giữa hai giới

VTV.vn - Một điều luật mới yêu cầu các công ty có từ 250 nhân viên trở lên tại Anh sẽ phải công khai khoảng cách lương của hai giới.