TV& VIDEO

khởi điểm

SCIC được bán vốn Nhà nước thấp hơn mệnh giá

SCIC được bán vốn Nhà nước thấp hơn mệnh giá

 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC sẽ được quyền bán vốn Nhà nước thấp hơn mệnh giá tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn.