TV& VIDEO

kiêm nhiệm

Thực hiện kiêm nhiệm để tinh gọn bộ máy cấp xã

Thực hiện kiêm nhiệm để tinh gọn bộ máy cấp xã

VTV.vn - Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đang được các địa phương thực hiện thí điểm với các mô hình khác nhau.