TV& VIDEO

kiểm toán năng lượng

Hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng

Hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng

VTV.vn - Năm 2014, Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng.