TV& VIDEO

kiện toàn tổ chức

Xây dựng nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, hiện đại

Xây dựng nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, hiện đại

VTV.vn - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp.