TV& VIDEO

Kiếp Bạc

Bán chiếu cói - Nét văn hóa độc đáo Chợ hội Kiếp Bạc

Bán chiếu cói - Nét văn hóa độc đáo Chợ hội Kiếp Bạc

Cùng với phần lễ và phần hội phong phú, Chợ hội Kiếp Bạc (Hải Dương) còn hội tụ những nét văn hóa độc đáo truyền thống Bắc Bộ.