TV& VIDEO

kinh phí sửa chữa

Nhiều hồ chứa tại Bình Định xuống cấp

Nhiều hồ chứa tại Bình Định xuống cấp

VTV.vn - Tại Bình Định, gần 30% số hồ đập đang trong tình trạng xuống cấp, có thể không hoàn thành được việc nâng cấp, sẵn sàng ứng cứu cho mùa mưa năm nay.