TV& VIDEO

kinh tế quốc doanh

Đổi mới thể chế kinh tế thời kỳ hội nhập

Đổi mới thể chế kinh tế thời kỳ hội nhập

VTV.vn - Thay vì chỉ coi trọng khối kinh tế nhà nước, giờ đây, khối kinh tế tư nhân cũng được xem là thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.