TV& VIDEO

lá bí đao

Chữa tiểu đường bằng bí đao

Chữa tiểu đường bằng bí đao

Bí đao có vị ngọt, tính hơi hàn, không độc, quy kinh tỳ, vị, đại trường, tiểu trường...