TV& VIDEO

lai rai

Bài phỏng vấn cuối cùng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng dành cho TCTH

Bài phỏng vấn cuối cùng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng dành cho TCTH

LTS: Tin nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2014 làm cho nhiều người Việt yêu mến tác giả của "Chiếc lược ngà" không khỏi bất ngờ thương tiếc.