TV& VIDEO

Lắk

Đăk Lắk: Trên 1,2 triệu ha đất được phân bổ sử dụng năm 2014

Đăk Lắk: Trên 1,2 triệu ha đất được phân bổ sử dụng năm 2014

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch phân bổ sử dụng đất năm 2014, trong đó ưu tiên đầu tư kinh phí để hoàn chỉnh hệ thống bản đồ địa chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập thủ tục nhận đất triển khai đầu tư các dự án.