TV& VIDEO

làn điệu

Về Thanh Hóa thưởng thức Múa đèn Đông Anh

Về Thanh Hóa thưởng thức Múa đèn Đông Anh

Tổ khúc Múa đèn Đông Anh do những người nông dân chân lấm tay bùn sáng tạo nên nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất qua các thời vụ, nói lên ước mơ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và tình yêu đôi lứa.