TV& VIDEO

lao động giản đơn

Lao động trong doanh nghiệp FDI còn thiếu nhiều kỹ năng

Lao động trong doanh nghiệp FDI còn thiếu nhiều kỹ năng

Làm việc nhóm, giao tiếp, thích nghi với sự thay đổi và tình huống mới là nhóm kỹ năng mà người lao động Việt Nam còn thiếu hụt nhiều nhất.