TV& VIDEO

lao động sáng tạo

Phát triển khoa học công nghệ trong ngành dầu khí

Phát triển khoa học công nghệ trong ngành dầu khí

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ là yếu tố đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.