TV& VIDEO

lập ngân sách

1/3 người dân Việt Nam không lập ngân sách gia đình

1/3 người dân Việt Nam không lập ngân sách gia đình

 Đây là kết quả của cuộc khảo sát toàn cầu do Visa thực hiện năm 2012 về quản lý tài chính cá nhân tại 28 quốc gia.