TV& VIDEO

liên bang

Nga bác cáo buộc trang bị vũ khí cho lực lượng ở miền Đông Ukraine

Nga bác cáo buộc trang bị vũ khí cho lực lượng ở miền Đông Ukraine

Ngày 17/8, Điện Kremlin của Nga đã ra tuyên bố bác mọi cáo buộc của Kiev về việc Moscow trang bị vũ khí cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.