TV& VIDEO

lộ trình triển khai

Cổ phần hóa DN: Cần nhất là tính minh bạch

Cổ phần hóa DN: Cần nhất là tính minh bạch

Theo đại diện các quỹ đầu tư nước ngoài, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp tại Việt Nam cần có lộ trình niêm yết rõ ràng, được giám sát minh bạch hơn là chỉ chú trọng vào số lượng.