lời cam kết

3.500 điều kiện kinh doanh có thể được loại bỏ ra khỏi nền kinh tế

3.500 điều kiện kinh doanh có thể được loại bỏ ra khỏi nền kinh tế

VTV.vn - Khoảng 3.500 điều kiện kinh doanh ban hành chưa đúng thẩm quyền có thể được loại bỏ ra khỏi nền kinh tế.