TV& VIDEO

lớp chọn

Báo động tình trạng có tới 30% học sinh bị tật khúc xạ

Báo động tình trạng có tới 30% học sinh bị tật khúc xạ

Kết quả khảo sát của ngành nhãn khoa cho thấy ở Việt Nam, tỷ lệ học sinh bị tật khúc xạ là khoảng 25-30%, tức là cứ 3-4 em học sinh thì có một em bị tật khúc xạ.