TV& VIDEO

lớp học miền núi

Tiếp tục Đề án kiên cố hóa trường lớp học miền núi

Tiếp tục Đề án kiên cố hóa trường lớp học miền núi

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt tiếp tục Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020.