TV& VIDEO

Lương Tài

Thiệt hại từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sai quy định

Thiệt hại từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sai quy định

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cây trồng, bảo vệ mùa màng là một trong những biện pháp quan trọng trong hệ thống phòng trừ dịch hại tổng hợp.