TV& VIDEO

Lý Thánh Tông

Chùa Phật Tích – nơi lưu giữ bảo vật quốc gia

Chùa Phật Tích – nơi lưu giữ bảo vật quốc gia

Một trong những trung tâm Phật giáo của vùng Luy Lâu, Bắc Ninh - vùng tiếp nhận những luồng tư tưởng Phật giáo đầu tiên của Việt Nam là chùa Phật Tích nằm ở huyện Tiên Du.