TV& VIDEO

mang nặng

Đô thị Việt Nam có cấu trúc hạt nhân quá tải

Đô thị Việt Nam có cấu trúc hạt nhân quá tải

Đô thị Việt Nam thường có cấu trúc một thành phố hạt nhân luôn quá tải, bao quanh là khu vực nông thôn rộng lớn mang nặng cơ cấu truyền thống với văn hóa làng xóm.