TV& VIDEO

may sẵn

Project Runway bất ngờ loại 2 thí sinh

Project Runway bất ngờ loại 2 thí sinh

 Kết thúc thử thách làm việc nhóm, Bá Tùng và Hoàng Minh là 2 thí sinh tiếp theo phải nói lời chia tay Project Runway Việt Nam 2013.