TV& VIDEO

miếng vá

Microsoft hỗ trợ cảnh báo virus cho Win XP tới 7/2015

Microsoft hỗ trợ cảnh báo virus cho Win XP tới 7/2015

Microsoft vừa thông báo, công ty sẽ mở rộng thêm thời hạn hỗ trợ cảnh báo virus cho hệ điều hành Windows XP tới ngày 14/7/2015.