TV& VIDEO

Minh Mạng

Châu bản triều Nguyễn - Cơ sở lịch sử về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Châu bản triều Nguyễn - Cơ sở lịch sử về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của Vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua Nguyễn, đến nay vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn, đặc biệt, hệ thống hàng trăm Châu bản liên quan đến chủ quyền biển đảo của nước ta.