Văn hóa nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần

Bảo Linh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 27/10/2014 10:37 GMT+7

Văn hóa nghệ thuật quân đội là một mặt trận quan trọng, đã và đang góp phần hữu ích vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, văn hóa nghệ thuật quân đội góp phần phát triển kinh tế xã hội, và bồi dưỡng chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ…

Đó là một phần trong nội dung cuốn sách “Văn hóa nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội và nhân dân”.

Là một trong những đề tài nghiên cứu khá sâu sắc của Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, cuốn sách “Văn hóa nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội và nhân dân” thực sự trở thành một cuốn cẩm nang về văn hóa nghệ thuật quân đội – một trong những lĩnh vực mà từ trước tới nay có rất ít người dụng công nghiên cứu.

Cuốn sách được chia 3 phần: Văn hóa nghệ thuật với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam; Sứ mệnh của văn hóa nghệ thuật quân đội; Trách nhiệm của Nhà giáo- chiến sĩ – nghệ sĩ... Đáng chú ý là phần 2 – Sứ mệnh của văn hóa nghệ thuật quân đội. Có thể khẳng định, văn hóa Việt Nam là cội nguồn của sức mạnh chiến thắng thiên tai địch họa; đã hun đúc nên nhân cách, phẩm giá con người Việt Nam; dung dưỡng tâm hồn, khí phách, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Với đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng, văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển, làm giàu có, phong phú thêm trong thời kỳ mới; đã góp phần quan trọng vào thắng lợi to lớn của nhân dân ta qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, đi đến thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong tất cả những chặng đường ấy, văn hóa nghệ thuật quân đội – văn hóa nghệ thuật của Bộ đội Cụ Hồ có một sứ mệnh thiêng liêng, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội và nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, văn hóa nghệ thuật Quân đội lại càng khẳng định được vai trò quan trọng, góp phần tạo dựng nên nền văn hóa Việt Nam “thống nhất và đa dạng, phong phú, kết tinh những giá trị sắc thái văn hóa của tất cả các dân tộc trên Tổ quốc Việt Nam”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI