TV& VIDEO

mua sắm xe công

Nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa báo cáo phương án xử lý xe công dôi dư

Nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa báo cáo phương án xử lý xe công dôi dư

VTV.vn - 5/28 Bộ, cơ quan Trung ương và 31/50 địa phương chưa thực hiện báo cáo về Bộ Tài chính đối với phương án xử lý xe công dôi dư.