TV& VIDEO

Năm Căn

Thành lập Hải đội 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4

Thành lập Hải đội 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa chính thức công bố thành lập thêm Hải đội Cảnh sát biển 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4.