TV& VIDEO

nản lòng

Giải phóng mặt bằng - Bài toán khó của các địa phương

Giải phóng mặt bằng - Bài toán khó của các địa phương

Trong thời gian qua, những sai phạm, thiếu sót trong cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã khiến một số cán bộ bị xử lý kỷ luật.