TV& VIDEO

nâng cao chất lượng tranh tụng

Luật Tổ chức VKSND sửa đổi: Những quy định mới...

Luật Tổ chức VKSND sửa đổi: Những quy định mới...

VTV.vn - Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân sửa đổi, bổ sung được Quốc hội thông qua năm 2014 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6 tới đây.