TV& VIDEO

nặng lãi

Cho vay nặng lãi lộng hành: Chính quyền làm ngơ?

Cho vay nặng lãi lộng hành: Chính quyền làm ngơ?

 Thủ đoạn, phương thức của các đối tượng cho vay nặng lãi không có gì mới nhưng vì sao chính quyền địa phương lại không kịp thời ngăn chặn từ đầu?