TV& VIDEO

né tránh

Tăng cường liêm chính, giải trình thông qua báo chí

Tăng cường liêm chính, giải trình thông qua báo chí

 Hiện chỉ có khoảng 25% cơ quan Nhà nước phản hồi kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan báo chí theo quy định, nhưng có đến 75% số thông tin được phản hồi này ở dạng chung chung.