nền đường

Hoàn thành cầu tạm nối 2 bản Chu Va 6 và Chu Va 8

Hoàn thành cầu tạm nối 2 bản Chu Va 6 và Chu Va 8

Chiều qua (28/2) hệ thống đường và cầu tạm nối 2 bản Chu Va 6 và Chu Va 8 đã hoàn thành.