TV& VIDEO

ngày trở về 2015

Ê-kíp "Gala Ngày trở về": Tình yêu quê hương là bất biến

Ê-kíp "Gala Ngày trở về": Tình yêu quê hương là bất biến

BTV Lê Hoàng Linh - một trong những người tham gia thực hiện Gala Ngày trở về - đã khẳng định tình yêu quê hương trong mỗi con người Việt Nam là bất biến.