TV& VIDEO

Nghị quyết 30a

Rà soát danh sách huyện nghèo theo nghị quyết 30A

Rà soát danh sách huyện nghèo theo nghị quyết 30A

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm, việc giải ngân vốn đầu tư công cho chương trình mục tiêu quốc gia mới đạt được hơn 30% trong tổng nguồn vốn hơn 15.000 tỷ của cả năm.