TV& VIDEO

Nghĩa tình Hoàng Sa

"Tôi tự hào là người Việt Nam"

"Tôi tự hào là người Việt Nam"

Với số lượng bản in lần đầu là 10.000 bản, cuốn sách “Tôi tự hào là người Việt Nam” mong muốn tập hợp tiếng nói của đội ngũ trí thức, doanh nhân thành đạt là người Việt Nam.